REGAIN per 1 augustus lid van Vereniging Herwinning Textiel

Dinsdag 02 augustus 2022

Vanaf 1 augustus 2022 is REGAIN Recyclables BV lid geworden van de Vereniging Herwinning Textiel (hierna VHT). De VHT vertegenwoordigt de belangen van de Nederlandse textielrecycling industrie.

De VHT streeft ernaar om de branche naar een hoger niveau te brengen door verder te professionaliseren. De branche maakt een forse ontwikkeling door, vanwege de Europese en nationale ambitie om de textielketen zo veel mogelijk circulair in te richten. De circulaire doelstellingen vanuit de overheid liegen er niet om en de druk is voelbaar. Het gevolg is dat overheid en ketenpartners steeds nauwer samenwerken en de behoefte aan wederzijds vertrouwen en ketentransparantie verder toeneemt.

Ketenverantwoordelijkheid en -transparantie komen ook terug binnen de circulaire doelstellingen. Inzamelpartners moeten er zeker van kunnen zijn dat bedrijven volgens het boekje werken, dat het materiaal van verantwoorde afkomst is en dat het inzamelen, sorteren en verwerken volgens de regels plaatsvindt. Dus met oog voor het milieu en duurzaamheid en de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Om dit te bereiken is een certificering een uitstekend middel, denkt Linda Doekes-Boogaard. De nieuwe (voor leden verplichte) certificeringsregeling Herwinning Textiel bevat, ten opzichte van de oude regeling, strengere eisen voor goed ondernemerschap voor inzamelaars, sorteerders en verwerkers van textiel.

Met de Certificeringsregeling Herwinning Textiel tonen Nederlandse inzamelaars, sorteerders en verwerkers van textiel aan dat ze voldoen aan relevante wet- en regelgeving én maken ze de herkomst van ingezameld textiel inzichtelijk. Per 1 januari 2022 is de certificering een verplicht onderdeel voor het VHT lidmaatschap en REGAIN zal dit jaar dan ook geauditeerd worden voor deze Certificering Herwinning Textiel.

Tijdens de initiële audit wordt getoetst of de te certificeren onderneming voldoet aan de normen voor certificatie. Bij een positief resultaat kan het certificaat aan de orderneming worden toegekend. Jaarlijks vindt er een opvolgingsaudit plaats om te toetsen of het kwaliteitssysteem voldoet aan de normeisen en eens per 3 jaar wordt tijdens een hercertificatie audit beoordeeld of het certificaat opnieuw aan de onderneming kan worden verstrekt..